ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ